top of page

IZOLACE PRO EKOLOGII A VODOHOSPODÁŘSTVÍ

Tato oblast izolací je velmi rozsáhlá a zahrnuje aplikace foliových a bentonitových izolačních systémů v kombinaci s ochrannými a drenážními geosyntetickými prvky v následujících oblastech:

 • Izolace skládek odpadů

 • Sanace starých ekologických zátěží, rekultivace skládek odpadů

 • Izolace proti úniku látek znečisťujících životní prostředí

 • Izolace stáčecích a čerpacích stanic PHM

 • Izolace proti ropným produktům

 • Izolace proti kyselinám, zásadám a kontaminátům těžkými kovy

 • Izolace dekontaminačních ploch

 • Izolace parkovišť, silničníc a železničních staveb

 • Izolace čistíren odpadních vod a kořenových čistíren odpadních vod

 • Izolace zemědělských staveb a staveb pro výrobu bioplynu

 • Izolace jímek na ukládání kejdy, úložiště bioodpadu

 • Izolace silážních žlabů

 • Izolace pro stání dobytka, chovu skotu a prasat

 • Izolace výběhů zvířat v zoologických zahradách

 • Izolace fermentorů bioplynových stanic

 • Izolace nádrží na digestát bioplynových stanic

 • Izolace rybníků, zahradních jezírek, retenčních nádrží a obecně staveb pro akumulování vody a vodních děl pro energetické účely

 • Izolace zahradních okrasných rybníčků a jezírek

 • Izolace v rámci protierozních a protipovodňových opatření vodních děl

 • Izolace retenčních nádrží u liniových staveb

 • Izolace akumulačních nádrží pro zasněžování

 • Izolace nádrží pro zavlažování

V této oblasti izolací UNISOF® aplikuje zejména foliové systémy na bázi  polyethylenu (HDPE, LDPE, LLDPE) a bentonitové rohože společně s ochrannými a drenážními geosyntetickými prvky.

V odůvodněných případech nabízí UNISOF® kontrolu těsnosti fóliových izolací elektrofyzikálním monitorovacím systémem, který umožňuje detekci případných netěsností v izolaci po provedení ochranných a drenážních vrstev nad vlastním izolačním systémem.

bottom of page